De Prinzgemahl   12.03.1988

von Christof Wehking   Regie: Günther Fick

1988 de prinzgemahl namen

 

1988deprinzgemahlpro

Filou blifft Filou  23.09.1988

von Claus Woberg   Regie:Wilhelm Kunert

1988 filou blifft filou namen

 

1988filoublifftfiloupro

 

Een Mann vun Welt  03.12.1988

von Christof Wehking   Regie: Thomas Schüler a.G.

1988 een mann vun welt namen

 

1988eenmannvunweltpro

 

 

kulturerbe

theater itzehoe logo